Behandeling

De behandeling richt zich op volwassenen vanaf 18 jaar. Patiënten worden in eerste instantie in het kader van een intake en indicatiestelling gezien. De intake neemt drie gesprekken in beslag. Deze gesprekken hebben tot doel helderheid te verschaffen in klachten/problematiek, in de persoon van de patiënt, in de samenhang tussen deze zaken en de hulpvraag om tot een indicatiestelling. De psychotherapeut en de patiënt maken samen een behandelplan zodat zij duidelijk weten wat zij van elkaar kunnen verwachten en hoe de behandeling verder gaat en wat door de behandeling behaald kan worden.

De behandeling wordt vergoed door de verzekering op de basis van de tarieven die door de NZA vastgesteld zijn op basis van het nieuwe Zorgprestatiemodel. Waar vroeger een behandeling een keer per jaar gefactureerd werd, worden nu alle consulten per keer gefactureerd.

U kunt ter alle tijden u dossier samen met de behandelaar doornemen. Als u ervoor toestemming geeft wordt de behandelplan in de vorm van een brief aan uw huisarts ter kennismaking gestuurd. De huisarts wordt telkens, als u toestemming ervoor geeft, op de hoogte gehouden van voortgang, of als er wijzigingen in het behandelplan plaats vinden, als u elders verwezen wordt, een keer per jaar en bij afsluiting.

Psychotherapie is een behandelmethodiek die zich richt op het functioneren van de persoon van de patiënt, waar de patiënt vragen over heeft door disfunctioneren in werk en relaties en of ervaren van hinderende klachten . De behandeling leent zich voor problematiek van recidive aard die invloed heeft op het totale functioneren van de patiënt. Er is sprake van recidive stemming of angstklachten en problemen die zich zowel in werk als relaties kunnen voordoen . Er is soms sprake van onverwerkte zaken en problemen met hoe iemand naar zichzelf kijkt en met de verwachtingen naar anderen . Patiënten lopen vaak vast en hebben het gevoel in een vicieuze cirkel te lopen en begrijpen niet hoe dit kan gebeuren . Zij hebben het gevoel dat dit hun overkomt ,zij herkennen het patroon maar weten niet hoe dit door te breken. Als medicamenteuze behandeling nodig is werk ik samen met psychiaters.

Met enkele regelmaat wordt samen geëvalueerd en wordt gekeken of de behandeling zoals verwacht verloopt, zo niet, om eventuele aanpassingen plaats te laten vinden, medicatiebehandeling, waar het nodig is, te overwegen, en, waar echt geen verbetering plaats vindt en geen oplossingen binnen deze setting gevonden kunnen worden, samen te kijken of andere hulp meer geïndiceerd is en in overleg met uw huisarts een andere setting zoeken die u de juiste hulp kan bieden. Hiervoor zal uw huisarts een nieuwe verwijzing maken.

Ik werk vanuit het individuele verhaal van de patiënt waardoor het duidelijk wordt wat voor functie in de ontwikkeling van de patiënten patronen hebben gekregen waardoor patiënten in staat worden om deze patronen in de actualiteit te doorbreken. Ik bied tevens consultering aan huisarts en collegae met betrekking tot het stellen van indicatie zodat patiënten op de juiste behandelsetting terecht komen. Ik werk kortdurend waar het kan en langer waar dat niet anders kan. Veiligheid en continuïteit beschouw ik als essentiële elementen om een proces te bevorderen waarin patiënten weer in staat zijn om hun eigen autonomie te herstellen en bevorderen en vicieuze cirkels te doorbreken.

Wanneer u zich aanmeldt bij een klinisch psycholoog psychotherapeut  wordt eerst onderzoek gedaan, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u met de behandelaar over de diagnose en wijze van behandelen eens bent, wordt een behandelplan gemaakt. Als u hiermee akkoord gaat, kan de behandeling gestart worden. De behandeling duurt kort of lang afhankelijk van de ernst van de problematiek en wat u met de behandeling wilt bereiken. De  behandelaar noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in uw dossier. Dat kunnen gesprekken zijn, of medicatie, of een test enz.

Opvang bij crisissituaties na werktijden:

In geval van ernstige crisis bent u buiten kantoor uren aangewezen op de hulp van de huisartsenpost telefoonnummer: 0433877777

nl_NLNederlands